Poznáte komerčné poistenie pohľadávok?

Pohľadávky podniku predstavujú nedosiahnutú časť ziskov podniku a ich stabilizácia, resp. uvedenie do stavu plnenia býva častokrát veľmi náročné a zdĺhavé. Azda žiaden podnik tento termín pozitívne nevníma, o to horšie je, pokiaľ podnikateľskému subjektu pohľadávky reálne vzniknú a nie je pritom odhadovaná tendencia k ich plneniu zo strany dlžníka. Vymáhanie pohľadávok býva v tomto smere pre podniky nielen časovo, ale aj finančne náročné, o to viac, pokiaľ podnik nemá potrebné skúsenosti. Takýto proces však netreba podceňovať, nakoľko nezaplatenie dlhov zo strany dlžníka môže mať v istých prípadoch pre veriteľa až likvidačné následky.

kalkulačka

Pri podnikaní je samozrejme potrebné rátať i s istou formou ušlých ziskov, a to aj v podobe určitého podielu pri nezaplatených faktúrach, avšak existuje viacero možností ako tento percentuálny podiel pohľadávok znížiť. Všeobecne je odporúčané vedieť, s kým budú zmluvy uzatvárané, a teda sa vopred informovať o svojom budúcom obchodnom partnerovi či odberateľovi. Je tým na mysli predovšetkým jeho platobná bilancia a podnikateľský profil. Pokiaľ budú pri obchodnom partnerovi či odberateľovi zistené určité negatívne záznamy, je vhodné uplatniť zmluvné zabezpečenie pohľadávky, medzi ktoré patrí i komerčné poistenie pohľadávok. Vo svojom zmysle sa jedná o poistenie pohľadávok pred ich nezaplatením v niektorej z komerčných inštitúcií. Tento druh zabezpečenia pohľadávky je však možno uplatniť iba pri určitých typoch podnikania, pričom je dôležité zdôrazniť, že pre niektoré odvetia je komerčne poistenie vyslovene nevhodným spôsobom zabezpečenia pohľadávky.

Komerčné poistenie a jeho zákonné náležitosti upravuje Obchodný zákonník, pričom sa však riadi ustanoveniami poistnej zmluvy a tie upravuje ôsma časť Občianskeho zákonníka. Hlavná podstata komerčného poistenia pohľadávok spočíva v poistení pohľadávky, kedy je poistiteľ poistnou zmluvou zaviazaný poskytnúť veriteľovi dojednané plnenie. Bližšie špecifikácie tohto plnenia sú ukotvené v zmluve a definujú napríklad i náhodnú udalosť ovplyvňujúcu poskytnutie plnenia. Tak ako pri štandardnom poistení, aj za komerčné poistenie pohľadávok je klient, a teda majiteľ pohľadávok povinný poisťovni hradiť poistné, spravidla na mesačnej báze, a to v dohodnutej výške. Výška poistného je odvodená od kreditného limitu odberateľov veriteľa, a teda potenciálnych dlžníkov.

smlouva

V zmysle plnenia poistného je nutné rozlišovať i udalosti, ktoré túto situáciu podmieňujú. Štandardne sú za náhodné udalosti považované situácie plynúce z komerčného rizika, ako napríklad dočasná neschopnosť podnikateľa riadne splácať záväzok, ktorý mu vznikol, ale aj riziká politické, ktoré sú odvodené z politickej situácie v krajine, ako napríklad situácie aktuálneho obdobia.

Ak vyššie spomenuté udalosti nastanú, poisťovňa realizuje mimosúdne vymáhanie pohľadávky smerované na stranu dlžníka. Táto časť vymáhacieho procesu ovplyvňuje i vyplatenie poistného plnenia klientovi, nakoľko plnenie nenastáva ihneď po splatnosti pohľadávky, ale až po tzv. karenčnej dobe, a teda určitú dobu po splatnosti pohľadávky. V každom prípade, jednotlivé poistné inštitúty majú stanovené vlastné rámcové podmienky, a takisto sú rozdielne stanovené a vyčlenené typy pohľadávok, ktoré môžu do poistenia spadať. Poisťovací inštitút môže poistenie pohľadávky i odmietnuť. Všeobecne do kategórie tzv. nepoistiteľných pohľadávok spadajú pohľadávky voči verejnoprávnym subjektom, voči osobám, ktoré nie sú podnikateľským subjektom alebo voči subjektom, ktorých centrum záujmov spadá do krajiny s vysokou politickou rizikovosťou. Okrem uvedených pohľadávok s priamou charakteristikou nie je možné poistiť pohľadávky v dobe po splatnosti, prípadne pohľadávky s nízkou nominálnou hodnotou.

Základným rámcom umožňujúcim poistenie pohľadávok je riadna podkladová dokumentácia odkazujúca na pohľadávku, ktorá musí byť správne právne ošetrená. Možnosti poistenia pohľadávky zvyšuje i veľkosť klienta poisťovne, jeho platobná bilancia, rozsah a charakter odberateľov, história pohľadávok či ich doba splatnosti. Sumár akreditačných podmienok je pritom oveľa širší a v určitých prípadoch je pomerne náročné požadovanú pohľadávku poistiť. Na strane druhej, pokiaľ bude klientovi poistenie pohľadávky umožnené, zabezpečená mu bude i agenda priebežného sledovania odberateľov z hľadiska ich ekonomickej pozície, bonity či dôveryhodnosti, ako aj určitá časť vymáhacieho procesu.

pohledávky

Komerčné poistenie sa tak javí ako vhodná možnosť riešenia najmä pre odvetvie nákladnej dopravy či pre vyhradený okruh zahraničného obchodu. V iných prípadoch je ideálnym riešením správa pohľadávok vymáhacou spoločnosťou, ktorá okrem mimosúdneho vymáhania komplexne zabezpečuje i vymáhanie súdne, ako aj celkovú správu pohľadávok. Výhodou kvalitných vymáhacích spoločností je takisto poskytovanie agendy existujúcich dlžníkov a sledovanie ich podnikateľského vývoja. Takéto služby klientovi v konečnom dôsledku môžu ušetriť prostriedky vynaložené na iné doplnkové služby, a zároveň zabezpečia rýchle uspokojenie pohľadávky. Medzi vymáhacie spoločnosti poskytujúce profesionálny servis a právne poradenstvo patri spoločnosť Claims Collection, ktorá sa v oblasti vymáhania pohľadávok pohybuje dlhodobo a má zaručené znalosti.